SK HU
Minimálná dľžka hľadaného slova je 3 znakov

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.naturaline.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Solutions Line s.r.o.

1.2 Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim (dodávateľom) rozumie spoločnosť (ďalej len „Predávajúci“):

Solutions Line s.r.o.

so sídlom: Bruty č. 194, 943 55, Slovenská republika

IČO: 47 370 513, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 35015/N

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: solutionslinesro@gmail.com

mobil: +421 911 060 930

poštová adresa: Bruty č. 194, 943 55

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Solutions Line s.r.o.

IBAN: SK94 0200 0000 0034 4873 6255

BIC (SWIFT): SUBASKBX

 

1.3 Kupujúcim (spotrebiteľom, zákazníkom) (ďalej len „Kupujúci“) sa rozumie v našom internetovom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.naturaline.sk, uzavretá podľa čl. 2. a nasl. VOP.

1.6 Údaj "dostupnosť" zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, najmä ak nastal mimoriadny prípad podľa čl. 4.4 VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

1.7 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude spotrebiteľ, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Ďalej sa na vzťahy neupravené týmito VOP vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva

2.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.

2.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.4 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane emailového a telefonického kontaktu.

2.5 Po vytvorení elektronickej objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme NATURALINE, o čom bude kupujúci (zákazník) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. kedy bude odoslaný za podmienok uvedených na stránke www.naturaline.sk, v týchto VOP.

Týmto ďalším e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, poštová adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.)

- prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

- Predávajúci (Solutions Line s.r.o.) si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy (link na stiahnutie formulára) s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

V prípade, ak kupujúci už objednaný tovar obdržal a prevzal, je povinný ho vrátiť späť na vlastné náklady na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v originálnom nepoškodenom obale a balení (s nepoškodenou ochrannou fóliou)

- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. mydlo, šampóny, kondicionéry, krémy, čistiace mlieka, pleťové vody, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- v prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

- vypredania zásob,

- nedostupnosti tovaru,

- ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,

- z dôvodov vyššej moci,

- ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

5. Ceny

Všetky ceny uvedené na web stránkach a v cenníku sú konečné a bez ďalšieho navýšenia. Ceny sú uvedené bez DPH.

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. 

6.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom.

6.3 V internetovom obchode www.naturaline.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

osobný odber - platí sa v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prostredníctvom platobnej karty priamo u kuriéra.

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky a po jej vzájomného potvrdenia Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB Banke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy bude zásielka doručená. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

6.4 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v potvrdení objednávky (alebo jej časti) zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Cena dopravy sa určuje na základe hmotnosti a z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách. Cena dopravy zobrazená pri objednávke sa môže zmeniť po hmotnostnom zaradení zásielky zo strany dodávateľa.

Úprava ceny dopravy podľa cenníka dopravy (podľa čl. 6.5 a 6.6) v zmysle správneho hmotnostného zaradenia zásielky zo strany dodávateľa sa nepovažuje za zmenu podmienok kúpnej zmluvy.

Zobrazená cena v nákupnom košíku platí v rámci SR, v prípade dopravy mimo SR je cena individuálna. Pre zistenie ceny dopravy mimo SR kontaktujte na mailovej adrese: info@naturaline.sk.

6.5 V prípade doručovanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je možné tovar odoslať ako doporučená zásielka 1.triedou na adresu alebo na poštu označenú kupujúcim. V tom prípade tovar je doručený kupujúcemu poštou nasledujúci pracovný deň po dni podania zásielky na prepravu. Informácie  o pohybe doporučenej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

V prípade doručovania Slovenskou poštou má kupujúci možnosť zaplatiť za tovar vopred prevodom na účet predávajúceho, alebo na dobierku, kde platba za objednaný tovar bude realizovaná v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou je expedovaný denne.

Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, resp. vyzdvihnúť si oznámenie o uložení zásielky a následne si vyzdvihnúť zásielku na príslušnej pošte.

 

Prehľad poštovného pre dodanie tovaru Slovenskou poštou:

Suma objednávky

Poštovné a balné

   Dobierka

Objednávky do 48,99 EUR do 1 kg

    2,90 EUR

    1 EUR

Objednávky od 49,00 EUR do 1 kg

         0 EUR

    1 EUR

Slovenskou poštou neposielame nadrozmerné zásielky nad 1kg. 

 

6.6 Tovar doručovaný prostredníctvom Kuriérskej služby GLS sa zasiela na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. O doručení tovaru prostredníctvom kuriérskej služby bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail.

V prípade doručovania kuriérskou službou má kupujúci možnosť zaplatiť za tovar vopred prevodom na účet predávajúceho, alebo na dobierku, kde platba za objednaný tovar bude realizovaná v hotovosti alebo platobnou kartou kuriérovi doručovacej spoločnosti GLS.

Tovar doručovaný kuriérskou službou je expedovaný denne. Doručenie trvá 1 pracovný deň odo dňa odoslania.

Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy je deň vopred informovaný cez SMS alebo mailom o doručení balíka a výške dobierky. V deň príchodu kuriéra je zákazník informovaný o časovom okne, v ktorom bude zásielka doručená by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese.

V prípade nezastihnutia na dodacej adrese, kuriér nechá oznam o prvom pokuse o doručenie. (Kuriér pokúsi doručiť zásielku ešte 2x.) Prostredníctvom web stránky https://www.gls-balikomat.sk/ a čísla zásielky uvedenej na oznámení kupujúci si môže zadať inštrukcie pre ďalší postup pri doručovaní balíkov, ako aj iný deň doručenia, prípadne inú doručovaciu adresu.

 

Prehľad poštovného pre dodanie tovaru kuriérskou službou GLS:

Suma objednávky

Poštovné a balné

   Dobierka

Objednávky do 68,99 EUR

    3,90 EUR

    1 EUR

Objednávky od 69,00 EUR

         0 EUR

    1 EUR

 

6.7 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky(!) uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu a ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (Škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru môže buď poskytnúť primeranú zľavu z ceny tovaru alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

 Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6.8 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.

6.9 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

6.10 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

7.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Solutions Line s.r.o. (www.naturaline.sk) a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

7.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Solutions Line s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 

7.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

7.4 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

943 55 Bruty č. 194

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

7.6 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

7.7 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7.8 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.9 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

8. Zodpovednosť za chyby na stránke www.naturaline.sk

8.1 Spoločnosť Solutions Line s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.naturaline.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

8.2 Spoločnosť Solutions Line s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

8.3 Spoločnosť Solutions Line s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

9. Ochrana osobných dát

9.1 Spoločnosť Solutions Line s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

9.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

9.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1   Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@naturaline.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

10.3   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

 

Obchodné podmienky platia od 09.12.2021 staršie obchodné podmienky internetového obchodu www.naturaline.sk si kupujúci môže vyžiadať emailom.

 

Na našej stránke používame súbory “cookie” pre analytické účely. Viac info